Strona główna

KW PSP Toruń

Galeria

Kontakty

Linki

* * * W dniu 9 lipca podpsisono Umowę o dofinansowanie projektu * * * Zostały ogłoszone postępowania przetargowe na dostawę sprzętu w ramach projektu * * *

"Bezpieczne centrum - doposażenie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w ciężkie pojazdy i sprzęt specjalistyczny do ratownictwa technicznego na drogach"

Beneficjent: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

Partnerzy:
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Wartość projektu: 26 498 999,99 PLN

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (85%): 22 524 149,99 PLN

Budżet Państwa (15%): 3 974 850,00 PLN
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramch Programu Infrastruktura i ŚrodowiskoZakres rzeczowy projektu
Zakresem rzeczowym projektu jest doposażenie bazy sprzętowej jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej podległych komendom wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Kielcach, Poznaniu, Toruniu i Warszawie, poprzez zakup:
1) 3 ciężkich samochodów ratownictwa technicznego do usuwania skutków kolizji (typ. Mega City – dalej SCRd) z wyposażeniem;
2) 9 ciężkich pojazdów ratownictwa technicznego (sprzętowy) (dalej - SCRt).

Zakres terytorialny projektu Pojazdy i sprzęt specjalistyczny pozyskany w ramach realizacji niniejszego projektu zostanie rozlokowany w:
1) Komendzie Powiatowej PSP w Świeciu (ciężki sam. ratownictwa SCRd) – woj. kujawsko – pomorskie;
2) Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku (ciężki sam. Ratownictwa technicznego SCRt) – woj. kujawsko – pomorskie;
3) Komendzie Miejskiej PSP w Kielcach (ciężki sam. ratownictwa technicznego SCRt) – woj. świętokrzyskie;
4) Komendzie Miejskiej PSP w Łodzi (ciężki sam. ratownictwa SCRd) – woj. łódzkie;
5) Komendzie Powiatowej PSP w Piotrkowie Trybunalskim (ciężki sam. ratownictwa technicznego SCRt) – woj. łódzkie;
6) Komendzie Miejskiej PSP w Poznaniu (ciężki sam. ratownictwa SCRd i ciężki sam. ratownictwa technicznego SCRt) – woj. wielkopolskie;
7) Komendzie Miejskiej PSP w Koninie (ciężki sam. ratownictwa technicznego SCRt) – woj. wielkopolskie;
8) Komendzie Miejskiej PSP w Radomiu (ciężki sam. ratownictwa technicznego SCRt) – woj. mazowieckie;
9) Komendzie Miejskiej PSP w Płocku (ciężki sam. ratownictwa technicznego SCRt) – woj. mazowieckie;
10) Komendzie Miejskiej PSP w Siedlcach (ciężki sam. ratownictwa technicznego SCRt) – woj. mazowieckie;
11) Komendzie Powiatowej PSP w Pruszkowie (ciężki sam. ratownictwa technicznego SCRt) – woj. mazowieckie.
Lokalizacja sprzętu w ww. komendach PSP jest spowodowana faktem, że są to komendy dysponujące najwyższą w rejonie centralnej Polski liczbą strażaków, co daje gwarancje sprawnego alarmowania i użycia pozyskanych pojazdów i sprzętu specjalistycznego. Innym istotnym aspektem przyjętej lokalizacji jest położenie ww. komend PSP wzdłuż najruchliwszych korytarzy transportu drogowego, (w tym budowanych autostrad A1, A2 oraz dróg krajowych nr 1, 2, 5, 7, 10, 62).

Sposób wdrażania Projekt będzie wdrażany etapowo.
Etap I – opracowanie całości dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji projektu;
Etap II – opracowanie pełniej dokumentacji przetargowej;
Etap III – przeprowadzenie przetargów wg. przyjętego harmonogramu i wyłonienie dostawców;
Etap IV – dokonanie zakupu pojazdów i sprzętu oraz uzyskanie wymaganych przez przepisy prawa certyfikatów, tzw. świadectw dopuszczenia;
Etap V – przekazanie na podstawie dokumentów PT (protokół przekazania środka trwałego) zakupionych pojazdów i sprzętu specjalistycznego do wskazanych w projekcie jednostek organizacyjnych PSP.

Termin realizacji: 31 grudnia 2010 r.

Cel: Błyskawiczny rozkwit, coraz bardziej skomplikowanych stosunków gospodarczych i społecznych związanych z procesami integracyjnymi Europy oraz krajów położonych za wschodnią granicą Unii Europejskiej, spowodował w ostatnich dekadach silny rozwój towarowego i osobowego transportu kołowego. Rozwój owego transportu uwidacznia się przede wszystkim w wyraźnie zwiększającym się natężeniu ruchu drogowego, z jednej strony, z drugiej zaś w pojawieniu się na drogach pojazdów o większym tonażu, czy osiągających coraz większe prędkości. Niezmiennie jednak efektem tego pozostaje ciągłe poszerzanie się katalogu zagrożeń występujących w komunikacji drogowej (np. zagrożenia związane z transportem substancji niebezpiecznych) oraz ilości ich występowania, pomimo stosowania przez producentów aut nowoczesnych środków bezpieczeństwa, czy budowy tras o coraz lepszych właściwościach jezdnych. Dlatego też celem strategicznym projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, dzięki likwidacji skutków powstałych zagrożeń dla życia, zdrowia oraz środowiska naturalnego. Osiągnięcie celu strategicznego możliwe jest jedynie poprzez realizację celów szczegółowych projektu, którymi są:
1) szybkie dotarcie służb ratowniczych na miejsce zagrożenia – uzyskiwane dzięki adekwatnemu rozlokowaniu pojazdów i sprzętu specjalistycznego, wykorzystując dobrą sieć lokalową jednostek Państwowej Straży Pożarnej;
2) skuteczna likwidacja powstałych zagrożeń – uzyskiwana dzięki użyciu najwłaściwszych (tj. gwarantujących efektywne prowadzenie działań ratowniczych) pojazdów i sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego przez wykwalifikowanych ratowników.

Ogłoszenia

Aktualności

Przetargi

Przejdź do góry


Copyright - Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu