Strona główna

KW PSP Toruń

Galeria

Kontakty

Linki

* * * Projekt zrealizowany * * *

<- NEWS

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu zrealizowała projekt:

Doposażenie bazy sprzętowej Kompanii Powodziowej Kujawsko – Pomorskiej Wojewódzkiej Brygady Odwodowej Państwowej Straży Pożarnej w ugrupowaniu pompowym

Całkowita wartość inwestycji: 3 452 089,60 zł
Kwota dofinansowania z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 934 276,16 zł

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013INFORMACJA O PROJEKCIE

Nazwa projektu

Doposażenie bazy sprzętowej Kompanii Powodziowej Kujawsko – Pomorskiej Wojewódzkiej Brygady Odwodowej Państwowej Straży Pożarnej w ugrupowaniu pompowym

Numer projektu

WND-RPKP.02.05.00-04-002/09 / Projekt wpisany na listę indykatywną projektów kluczowych

Program Operacyjny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Nr i nazwa działania

2.Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska

Nr i nazwa osi priorytetowej

2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałania zagrożeniom środowiska

Całkowita wartość projektu

3 452 089,60 zł

Źródła finansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (85%) : 2 934 276,16 zł
Budżet Państwa (15%) : 517 813,44 zł

Termin realizcji projektu

Do dnia 30 września 2010r.

Wskaźniki produktu

Ciężki pojazd ratowniczo-gaśniczy : szt.1
Pojazd z cysterną wodną : szt.2
Zestaw pompowy wysokiej wydajności: szt.1

Zakres terytorialny projektu

Pojazdy i sprzęt zostanie rozlokowany:
KP PSP Aleksandrów Kujawski: ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy -1szt.
KM PSP Bydgoszcz: pojazd z cysterną wodną -1szt.
KM PSP Włocławek: pojazd z cysterną wodną -1szt.
KM PSP Toruń: zestaw pompowy wysokiej wydajności -1szt.

Cel projektu

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia efektywności systemu zapobiegania, zwalczania i usuwania skutków zagrożeń powodziowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego poprzez doposażenie kompanii powodziowej Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Brygady Odwodowej Państwowej Straży Pożarnej. Zmniejszenie zagrożenia życia lub zdrowia ludności dzięki zabezpieczeniu ewakuacyjnemu mieszkańców regionu przyczyni się do zwiększenia jakości ich życia. Dzięki przeciwdziałaniu utraty zdrowia, mienia, a nawet życia osób przebywających na terenach zalanych nastąpi rozwój społeczno-gospodarczy województwa. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnie osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyczyniając się do stworzenia efektywnego systemu zapobiegania, zwalczania i usuwania skutków zagrożeń naturalnych dla środowiska. Tym samym przedsięwzięcie przyczynia się do rea lizacji celu Programu, jakim jest: Tworzenie warunków dla poprawy konkurencyjności województwa oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej jego obszaru.

Ogłoszenia

Aktualności

Przetargi

INFO

Przejdź do góry


Copyright - Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu